Ymgynghoriad

Datganoli darlledu

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Ystyriodd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ymchwilio i a ddylid datganoli rheoleiddio darlledu i Gymru.

 

Roedd yn gyfle i bobl Cymru fynegi eu barn ynghylch a ddylai Cymru gael mwy o bwerau yn y maes hwn a sut y gellid cyflawni hynny. Pa agweddau, os o gwbl, ar ddarlledu yng Nghymru ddylai gael eu datganoli, a sut fyddai hyn o fudd i Gymru a chynulleidfaoedd yng Nghymru.

 

Roedd y meysydd y gwahoddwyd pobl Cymru i roi sylw iddynt yn cynnwys:

 

  • Y BBC, gan gynnwys ei lywodraethu a’i ariannu.
  • S4C, gan gynnwys ei llywodraethu a’i hariannu.
  • Darlledwyr gwasanaeth cyhoeddus eraill (ITV, Channel 4 a Channel 5).
  • Swyddogaethau rheoleiddio a gyflawnir gan Ofcom ar hyn o bryd.
  • Gwasanaethau radio masnachol a radio cymunedol.
  • Sut mae unrhyw newidiadau a gynigir yn cyd-fynd â'r newid i ddefnyddio cyfryngau digidol.
  • Sut y byddai unrhyw newidiadau arfaethedig yn effeithio ar y sector cynhyrchu o ran y cyfryngau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion oedd 20 Rhagfyr 2019.

 

Daeth y cyflwyniadau trwy’r e-bost: SeneddDGCh@senedd.cymru

 

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Senedd Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1SN

Email: SeneddDGCh@@senedd.cymru
Ffôn: 0300 200 6565